LỊCH SINH HOẠT NĂM 2018

Tháng 7, Ngày 6, 7, 8: Khoá Căn Bản tại Gx. Thánh Minh, Winnipeg- Canada.

Linh nguyền: Cha Fx. Nguyễn Duy Hải/ fxduyhai@gmail.com

Chủ nguyền: AC Nguyễn Thành & Oanh/ oanhdo209@gmail.com

Tháng 7, Ngày 13, 14, 15: Khoá Căn Bản tại Calgary, Canada.

Chánh xứ: Cha Vượng

Liên lạc:  AC 

Tháng 7, Ngày 20,21,22: K Căn Bản tại CĐ Đức Mẹ LaVang, Saskatoon, Canada. 

Chánh xứ: Cha Phạm Thuận Phong

Liên lạc: AC

Tháng 9, Ngày 7, 8, 9: Khoá Căn Bản tại Montreal, Canada. 

 Chánh xứ : Cha JB Đinh Thanh Sơn/ (514) 948- 438

 Chủ nguyền: AC Nguyễn Kỳ & Ánh/ kyanh1980@hotmail.com 

Tháng 9, Ngày 15, 16: ĐẠI HỘI MỪNG 25 NĂM –

           CT/TTHNGĐ Phục vụ Hạnh phúc các Gia đình tại Canada .

 Chánh xứ: Cha Trần Tập (416) 769-8014.

 Chủ nguyền: AC Huy & Hạnh: (416) 567-7704/ huyhanh@rogers.com

Tháng 9, Ngày 21, 22, 23: Khóa Căn Bản tại Ottawa, Canada

 Chánh xứ: Cha Phêrô Bùi Quang Tuấn – revtuanbui@gmail.com 

 Chủ nguyền: AC Phú & Oanh/ vnprinting2285@gmail.com 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s