Khóa CBSN 741 (đầu tiên) ở Calgary

Khóa CBSN 741 (đầu tiên) ở Calgary: July 13-15, 2018 Giáo Xứ Vinh Sơn Liêm 2412 – 48 Street SE Calgary, AB T2B 1M4 LM. Giuse Phạm Công Liêm Danh Sách Khoá Sinh từ Victoria AC John Chín AC Phúc Châu Danh Sách Trợ Nguyền from Victoria Hiện có 10 người đi từ Victoria trợ…