Khóa CBSN 741 (đầu tiên) ở Calgary

Khóa CBSN 741 (đầu tiên) ở Calgary:

July 13-15, 2018

Giáo Xứ Vinh Sơn Liêm

LM. Giuse Phạm Công Liêm

Danh Sách Khoá Sinh từ Victoria

AC John Chín
AC Phúc Châu

Danh Sách Trợ Nguyền from Victoria

Hiện có 10 người đi từ Victoria trợ nguyền cho khoá 741 ở Calgary và vì có lễ mừng 10 năm linh mục cùa Cha Luyện tuần sau đó,  nên mọi người sẽ về lái Victoria, không giúp khoá 742 ở Saskatoon được. Các anh chị đi từ Victoria là:

AC Hiếu Nguyệt
AC Triệu Nhung
AC Sơn Linh ̣
AC Khanh Ru
Anh Ban Thủy ̣
Chi Bảo Phước
Chi Bửu Kim
Chi Vân

Danh Sách Trợ Nguyền from Vancouver

AC Chánh Linh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s