Chầu Thánh Thể Thứ Sáu Đầu Tháng

Nhiều khi em cũng tự hỏi rằng tại sao người ta chầu Mình Thánh Chúa? Em tìm được lời giãi thích như sau:

Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể trước ngày Ngài chịu chết vào buổi tối trước khi Ngài bị trao nộp (1 Cr 11,23). Ngài tập họp các Tông đồ ở Nhà Tiệc Ly và Ngài cùng với họ cử hành Bữa Tiệc Ly. Ngài đã biến đổi bánh và rượu nho thành Mình và Máu của Ngài trong bữa tiệc ly này. Bánh này gọi là Mình Thánh Chúa mà chúng ta thường nhận khi rước lễ ngày nay.

Người công giáo chúng ta tin rằng Chúa hiện diện trong Mình Thánh Chúa, Chúa Giêsu vẫn hằng sống và vẫn luôn hiện diện ở trần gian. Đó cũng có nghĩa là nơi nào có Mình Thánh Chúa thì chúng ta sẽ tìm thấy Ngài ở đó.

“Chầu” có nghĩa là tôn thờ, thờ lạy, viếng thăm cung kính.

Anh em mình nên dành thời giờ viếng thăm Chúa Giêsu nơi bí tích Thánh Thể, đơn giản là bởi vì chính Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta rất thiết tha rằng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”(Mt 11,28).

Let us all go to Chầu Mình Thánh Chúa on the first Friday of the month!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s