How to type Vietnamse in Windows

 Windows 10 Instructions Step 1: Click on Windows Start Menu Step 2: Select Settings Step 3: Select Time & Language as illustrated below Step 4: Select “Region and Language” and then click “Add a language” as shown  below Step 5: Select Tiếng Việt and exit when done. How to Type Vietnamese Text The first step is…

Lời Hay Ý Đẹp

Lời Hay Ý Đẹp Của Chương Trình TTHNGĐ. A beautiful collection of quotes taken from sách của cha sáng lậ̣p Lm. Phêrô Chu Quang Minh, S.J..

Mẩu Hoa Thiêng

Đây là nơi mình lưu trữ mẩu Hoa Thiêng cho quý anh chị download để dùng.